Support

Uốn setting bằng bộ sản phẩm Ceorali Nano Plus thế hệ 2

CEORALI - NANO PLUS

 Nhà Tạo Mẫu NGUYỄN VĂN HIẾU

 

--------------------------------------------

Uốn toàn năng Nano bằng bộ sản phẩm Ceorali Nano Plus thế hệ 2

Ceorali - NANO PLUS

Nhà Tạo Mẫu NGUYỄN VĂN HIẾU 

 

--------------------------------------------

Uốn Complex (Duỗi phần chân, Uốn phần ngọn) bằng Ceorali Nano Plus thế hệ 2

CEORALI - NANO PLUS

 Nhà Tạo Mẫu NGUYỄN VĂN HIẾU

 

--------------------------------------------

Duỗi Phủ Bóng Nano Plus thế hệ 2 bằng Ceorali Nano Plus

Ceorali - NANO PLUS

Nhà Tạo Mẫu NGUYỄN VĂN HIẾU 

 

--------------------------------------------

Kỹ thuật Duỗi Phủ Bóng với sản phẩm NANO PLUS

CEORALI - NANO PLUS

 Nhà Tạo Mẫu NGUYỄN VĂN HIẾU

 

--------------------------------------------

Kỹ thuật uốn NANO phần ngọn với Ceorali Nano Plus

Ceorali - NANO PLUS

Nhà Tạo Mẫu NGUYỄN VĂN HIẾU 

 

--------------------------------------------

Kỹ thuật uốn NANO với sản phẩm NANO PLUS

CEORALI - NANO PERM

 

 Nhà Tạo Mẫu NGUYỄN VĂN HIẾU

--------------------------------------------

Complex Perm - Duỗi phần gốc (Uốn nóng setting phần ngọn) cùng sản phẩm Ceorali 2 in 1 Spa Perm

Ceorali 2 in 1 Spa Perm

Nhà Tạo Mẫu NGUYỄN VĂN HIẾU 

 

--------------------------------------------

Giới thiệu Sản Phẩm CEORALI

CEORALI - THE SENSE OF EXCELLENCY

 

 

--------------------------------------------

Kỹ thuật Duỗi phồng trên tóc dài - Phần 1

Nhà Tạo Mẫu NGUYỄN VĂN HIẾU

 

 

--------------------------------------------

 

 

Kỹ thuật Duỗi phồng trên tóc dài - Phần 2

Nhà Tạo Mẫu NGUYỄN VĂN HIẾU

 

 

 --------------------------------------------

 

 

Kỹ thuật Duỗi phồng trên tóc dài - Phần 3

Nhà Tạo Mẫu NGUYỄN VĂN HIẾU

 

 

 --------------------------------------------

 

 

Kỹ thuật Duỗi phồng trên tóc dài - Phần 4

Nhà Tạo Mẫu NGUYỄN VĂN HIẾU

 

 

--------------------------------------------

 

Kỹ thuật Duỗi hoàn hảo- Phần 1

Nhà Tạo Mẫu NGUYỄN VĂN HIẾU

 

 

--------------------------------------------

 

 

Kỹ thuật Duỗi hoàn hảo- Phần 2

Nhà Tạo Mẫu NGUYỄN VĂN HIẾU

 

 

--------------------------------------------

 

 

Kỹ thuật Duỗi hoàn hảo- Phần 3

Nhà Tạo Mẫu NGUYỄN VĂN HIẾU

 

 

--------------------------------------------

 

 

Kỹ thuật Duỗi hoàn hảo- Phần 4

Nhà Tạo Mẫu NGUYỄN VĂN HIẾU

 

 

--------------------------------------------

 

 

Kỹ thuật Duỗi hoàn hảo- Phần 5

Nhà Tạo Mẫu NGUYỄN VĂN HIẾU

 

 

--------------------------------------------

space Jam 5s midnight navy 5s 72-10 11s 72 10 11s jordan 11 72-10 jordan 11 72-10 jordan 11 low bred jordan 11 72-10 72 10 11s jordan 11 72-10 jordan 7 hare Jordan 7 Bobcats playoffs 11s low bred 13s 72-10 11s jordan 11 72-10 jordan 11 72 10 midnight navy 5s jordan 11 low bred jordan 7 hare